• Home
 • Novinky
 • How to buy
 • Terms & Conditions
 • Delivery
 • Size
 • Contact
 • Currency:

 • Dle parametrů »


  Obchodní podmínky

   

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností NH Agentura s.r.o. (dále jen "prodávající") a spotřebiteli (dále jen "kupující"). Kupující by se měl seznámit s VOP a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

   

  I. Základní ustanovení

   

  Prodávající

  Společnost NH Agentura s.r.o., IČ: 250 75 071, DIČ: CZ25075071 s provozovnou Veleslavínská 437/3, 162 00 Praha 6, je zapsana v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 47490. Společnost je plátcem DPH.

   

  Kupující

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

  Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

   

  Předmět smlouvy

  Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně označeno identifikačním kodem.

   

  II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

   

  Objednávka zboží a souvísejících služeb se provádí prostřednictvím elektronické objednávky na www.elegantstyle.cz (dále jen "e-shop").

  Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

  Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího.

  Expedice objednaného zboží pak znamená předání tohoto zboží prodávajícím přepravci.

  Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.

  Veškeré objednávky provedené v e-shopu jsou považovány za ZÁVAZNÉ. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi slouhlasí.

  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky.

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení (název firmy), telefon, e-mail, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.

  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, že objednané zboží se již nevyrábí, se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující  ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

  Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

   

  III. Dodací podmínky

   

  Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

  Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 48 hodin po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. V případě platby převodem, se zboží odesílá po přijetí této platby na účet prodávajícího (je-li zboží skladem) jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky).

  Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

  Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v internetové objednávce.

  Způsoby doručení a platební podmínky jsou ZDE.

   

  IV. Odstoupení od smlouvy

   

  V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstouopit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí. Kupující je však POVINEN při využití tohoto práva o této skutečnosti předem (před odesláním zboží zpět prodávajícímu)  informovat prodávajícího na e-mail shop@elegantstyle.cz.

  Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  - Zboží doručit na své náklady (nejlépe doporučeně) na adresu prodávajícího: NH Agentura s.r.o., Na Petynce 133/126, 169 00 Praha 6 společně s vyplněným formulářem, který si můžete vytisknout  ZDE.

  - Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Pokud se nám zboží vrátí použité, bez obalu, visaček, poškozené, nekompletní nebo jinak znehodnocené, má prodávající dle zákona právo si z hodnoty zboží odečíst odpovídající část nutnou k uvedení zboží znovu do prodeje.

   

  NEOZNÁMENÉ ZÁSILKY A ZÁSILKY ODESLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDOU PŘIJATY - DĚKUJEME!

  Informujte nás také pokud se rozhodnete pro výměnu zboží.

  - Prodávající má právo (při vrácení zboží) si z kupní ceny odečíst prokazatelné náklady na odeslání zboží: dopravné a dobírečné. Pokud bylo zboží odesláno zdarma bude částka za dopravu odečtena z ceny zboží.

  - Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na 1) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 2) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, 3) na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

  Splatnost vrácené částky kupujícímu je 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to buď převodem na bankovní účet - bez poplatku, nebo složenkou - poplatek 80,-Kč.

  Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není možné pokud zákazník nakupuje zboží pro další prodej na ŽL. Tento prodej se řídí obchodním zákoníkem.

   

  V. Reklamační řád

   

  Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR.

  Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

  Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

  Jako doklad o záruce vystavuje společnost NH Agentura s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).


  Délka záruky

  Na nové zboží nabízené v e-shopu www.elegantstyle.cz poskytuje prodávající záruku 24 měsíců (není-li uvedeno jinak).Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu.

  Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat.

  V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. § 619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.


  Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

  Za zboží poškozené při přepravě nenese firma NH Agentura s.r.o. žádnou odpovědnost. Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávácím protokolu přepravce.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@elegantstyle.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, vyplněný protokol s podrobným popisem závady. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.


  Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s právním řádem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

  Záruka se nevztahuje na:


  Způsob vyřízení reklamace

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.

  Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. V případě delších reklamací Vám budeme vždy informovat o stavu reklamace.


  Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým kupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné  nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.


  Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 10,- Kč/den, v případě zboží nad 5 kg 20,- Kč/den.


  Peníze za vrácené nebo reklamované zboží (pokud nebude nahrazeno novým) budou vráceny do 14 dnů na účet nebo složenkou na adresu.

   

  VI. Bezpečnost a ochrana osobních dat

   

  Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

  Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.


  VII. Závěrečná ustanovení

  Tyto VOP jsou platné od 1. 5. 2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.